විඛාදනයට ලක්වූ පීවීසී වහල තහඩු නිෂ්පාදකයින් - චීනය විඛාදනයට ලක්වූ පීවීසී වහල තහඩු සැපයුම්කරුවන් සහ කර්මාන්තශාලාව