වානේ දඟර නිෂ්පාදකයින් - චීන වානේ දඟර සැපයුම්කරුවන් සහ කර්මාන්ත ශාලාව